Standpunktsbedømmelse

Indikatorer:

 1. Deltage aktivt i undervisningen. Synger, leger, spiller, arbejder med opgaverne og gør sit bedste.
 2. Arbejder ihærdigt med de stillede hjemmeopgaver.
 3. Fremlægger de stillede opgaver sikkert, fantasifuldt, kreativt, inddrager teori med kildehenvisning, evaluerer på baggrund af observationer og evalueringer på en nuanceret måde, reflekterer kritisk og tager stilling.
 4. Demonstrerer at man kan noget, at man ved noget, har færdigheder, viden og indsigt i pædagogisk relevant arbejde. 
 5. Er socialt indstillet, god til at samarbejde med medstuderende og brugere, god til at give plads til andre og inddrage andre / inkludere andre.

Kultur – og aktivitet

Mål:

 1. opnår indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb

 2. kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som udfordrer barnets den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling

 3. kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmerbarnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber

 4. opnår viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling

 5. kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed

 6. opnår kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner

 7. kan på grundlag af en viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og bæredygtighed og deres betydning for vores hverdag tilrettelægge forløb, hvori naturoplevelser og studier af naturen indgår

 8. kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på grundlag af en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og voksnes hverdagsliv og forståelse af verden