2. LØNNET PRAKTIK  

Praktikbesøg oversigt

Evalueringer 

Helle Nørgaard Fischer   Karina Maria Kuntz   Pernille Astrup Nielsen
Tanja Dalgaard Madsen  

Tanja Dalgaard Madsen2

Louise Højland   Raymond Michael Jensen  
Susanne Kristensen   Maria Høy 1    Maria Høy 2
Kristina Meier   Tanja Hjort Petersen  

Tanja Veber: Evaluering

Ulla Lind Henriksen

 

Mål for musik i praktik

Helle Nørgaard Fischer   Karina Maria Kuntz   Pernille Astrup Nielsen
Tanja Dalgaard Madsen   Louise Højland   Raymond Michael Jensen  
Susanne Kristensen   Maria Høy
Kristina Meier   Tanja Hjort Petersen   Ulla Lind Henriksen mål  sangbog

23s2 – MUSIK

Praktikvejledning professionsbachelor som pædagog  januar 2006

Fredag i uge 4  Praktikforberedelse.

Formulerer skriftligt dine forventninger til praktikken. Forventningerne relateres – ud over den studerendes forudsætninger og interesser -  til målene for praktikken i uddannelsen. Se nederst.

”Musik i praktik” – hvordan vil du anvende musikken i din praktik - tanker, idéer og musikalske forløb. Mailes ugen inden praktikforberedelsen til leonhardt@fanonet.dk . Mærkes: dit navn Musik i praktik 23s2. Skrives også øverst på siden (bilaget).

Kopi af praktikvurderinger fra de tidligere praktikker afleveres til Helge.

Praktikstart.

Aflever forventninger og snak om disse med din praktikvejleder så hurtigt som muligt for at undgå misforståelser. Brug logbog i praktikperioden  - bruges til refleksion over de indtryk/oplevelser f.eks. i forbindelse med vejledning og til forberedelse af praktikmødet.

Mål.

Senest 4 uger efter praktikstart fastlægges målene for din praktik. Dette gøres i samarbejde mellem den studerende og praktikstedet. Målbeskrivelsen (den blå!) har til formål at sikre den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden, samtidig danner den grundlag for vurderingen af praktikken. Sendes til Helge.

Første teori indkald.

Her fastlægges tid for praktikbesøg. Husk at medbringe kalender, arbejdsplan og mulige mødetidspunkter for praktikmøde – konferer med din vejleder. Vi lægger i fællesskab plan for alle besøg. Opgave: Evaluering af ”Musik i praktik” minimum 1 A4 side. Mailes ugen inden indkald til leonhardt@fanonet.dk og fremlægges for holdet! Fremlæggelsen skal indeholde et konkret musikalsk eksempel, hvor du synger, spiller eller danser.

Praktikbesøg. (2/3 – delssamtalen)

Praktikstedet fastlægger dagsordenen i samarbejde med den studerende, og den sendes til kontaktlæreren gerne en uge før mødet. Det skal fremgå af dagsordenen, hvis der på dette tidspunkt er problemer eller spørgsmål i forhold til praktikvurderingen.

Institutionen der tager beslutningsreferatet fra 2/3 – delssamtalen og sender dette kontaktlæreren

Andet teori indkald.

Opgave: Evaluering af ”Musik i praktik” minimum 1 A4 side. Mailes ugen inden til leonhardt@fanonet.dk og fremlægges for holdet! Fremlæggelsen skal indeholde et konkret musikalsk eksempel, hvor du synger, spiller eller danser. Herudover en videooptagelse af egen musikalsk praksis fra praktikstedet. (Du skal være på!)

Praktikken slutter.

Praktikstedet sender en skriftlig udtalelse til seminariet – indeholdende en bedømmelse af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden i forhold til de fastlagte mål. (den gule!)

 

Uddrag fraPRAKTIKVEJLEDNING professionsbachelor som pædagog”

Mål for 2. lønnet praktik

Indhold

-   dagligt pædagogisk arbejde som ansat studerende på praktikstedet

-   tilegnelse af viden og indsigt i praktikstedets pædagogik

-   tilegnelse af viden om anvendelsen af metoder i arbejdet

-   planlægningen og gennemførelse, alene og sammen med andre, af den pædagogiske virksomhed

-   tage initiativ til og medansvar for pædagogiske refleksioner på praktikstedet

-   være med til at opstille visioner for det pædagogiske arbejde

-   være medansvarlig for vejledningstimernes indhold og herved perspektivering af pædagogens faglighed.

 Formålet  med den 2. lønnede  praktik er

-   at give den studerende erfaringer med og indsigt i praktikstedets pædagogiske arbejdsopgaver, og som medarbejder indgå i planlægningen og  i ansvaret for den pædagogiske virksomhed.

-   at den studerende selv og sammen med andre reflekterer over de iagttagelser og

    den erfaring det pædagogiske arbejde giver, for herigennem at arbejde med et

    nuanceret og fagligt begrundet syn på sin egen rolle i arbejdet    

-   at den studerende i praktikken tilegner sig et overblik over hverdagen på praktikstedet, således at han/hun kan indgå som medarbejder med

     selvstændige ansvarsområder

-   at den studerende formulerer sig skriftligt i tilknytning til praktikstedets arbejds-opgaver.

 Målet er, at den studerende

-   skaber kontakt og relationer til børn, unge og voksne

-   systematiserer iagttagelser som grundlag for egen pædagogisk praksis

-   viser faglig kompetence, selvstændighed og ansvar i det pædagogiske arbejde

-   viser evnen til at analysere og perspektivere erfaringerne fra det

     pædagogiske arbejde

-   afprøver og analyserer egne kommunikative kompetencer

-   medvirker til at forandre og udvikle pædagogisk praksis

-   formidler eget pædagogisk arbejde internt og eksternt og begrunder det ud fra egen faglighed

-   viser færdighed i at analysere praktikstedets vilkår og vurdere det i en

     samfundsmæssig sammenhæng

-   varetager samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, selvstændigt eller i

     samarbejde med andre

Den studerende: