Mål for liniefag

Klare Mål for musik

Indikatorer

- viden om fagets grundlæggende begreber, arbejdsområder og metoder samt dets betydning for pædagogisk arbejde

Gennem teoretisk undervisning indføres den studerende i emneområderne: musik og pædagogik, musik og identitet, musik og kreativitet, musik og leg, musik og sproglig udvikling, musik og personlig udvikling samt musikalsk formidling.

- at den studerende bruger faglige begreber og metoder fx i diskussioner på holdet og i øvelsesopgaver.

- viden om musikkens faglige muligheder - både som redskab til udvikling og som udtryk for følelser

- evne og mod til, via personlig og faglig udvikling - at skabe glæde gennem musikalske oplevelser

Gennem teoretisk og praktisk undervisning tilegner den studerende sig viden om musikkens betydning og potentiale for menneskets trivsel og helhedsudvikling.

- at den studerende kan foretage kvalificerede aktivitetsvalg i forhold til specifikke målgrupper samt argumentere og reflektere herover.

- færdigheder i at udføre skabende og udviklende musikaktiviteter

I undervisningen eksperimenteres og improviseres vokalt, kropsligt og instrumentalt.

- at den studerende viser mod, vilje, indsigt og kreativitet i den eksperimenterende proces.

- instrumentale færdigheder.

I undervisningen spilles på forskellige instrumenter til brug i det pædagogiske arbejde: Guitar eller klaver, trommer til akkompagnement af sang og bevægelse, små-instrumenter- såsom rytmepinde, tamburin, stavspil og lignende, samt det rytmiske instrumentarium.

- at den studerende kan: spille forskellige akkompagnementstyper, samt elementært melodispil på guitar eller klaver, - forskellige rytmetyper på trommer, anvende små-instrumenter som musikledsagelse og deltage i rytmisk sammenspil på begynderniveau.

- forudsætninger for at udvælge musikfagligt stof, som egner sig til musikpædagogisk arbejde

I undervisningen opøves den studerende i aktiv deltagelse og formidling af musikaktiviteter.

- at den studerende er aktiv deltagende i musikaktiviteterne og udviser engagement, gå-på-mod og musikglæde.

- at den studerende udviser didaktiske færdigheder.

- forståelse for musik som unik samværsform og som socialiserende faktor

Gennem teoretisk og praktisk undervisning indføres den studerende i musikfagets muligheder i forhold til arbejde på tværs af fx kultur, alder og færdigheds-niveauer – for derved at skabe rammer for musikalsk samvær.

-at den studerende indgår aktivt i og bidrager til det musikalske samvær.

-at den studerende kan argumentere og reflektere for valg af repertoire

- sans for musikalske værdier og kvalitet, således at musik til alle tider bliver en æstetisk oplevelse

Gennem teoretisk og praktisk undervisning øges den studerendes bevidsthed omkring musikkens egen værdi og betydning for mennesket, samt hvordan musik formidles på en musisk måde.

 

- at den studerende tør give udtryk for egne musikalske værdier og argumentere og reflektere i forhold hertil.

- at den studerende kan formidle på en musisk måde

- forståelse for problemstillingen omkring passiv musikkonsumering kontra aktiv musikudøvelse

Der undervises i hvilke udviklingspotentialer der ligger i aktiv musikudøvelse

- at den studerende kan argumentere og reflektere over musikfagets pædagogiske muligheder

- viden om musikkens muligheder som udtryk for følelser

I undervisningen eksperimenteres med musik som stemningsskaber og som redskab i forhold til non-verbal kommunikation

- at den studerende tør gøre erfaringer med musik som non-verbalt udtryk.

- indsigt i egne og andres musikkulturer

Gennem teoretisk og praktisk undervisning får den studerende indsigt i musikkens kulturelle betydning i et nutidigt og historisk perspektiv indenfor udvalgte emneområder.

- at den studerende kan argumentere for og reflektere over rollen som kulturbærer i musikalsk formidling