Specialisering 29f UMD

Organisering:

  Der arbejdes i projektgrupper, som er sammensat af studerende med samme specialiseringsretning.

  Vejledning ved Helge og Neil Tye  

  Grupperne er forpligtet på at møde til vejledning.

  Vejleder meddeler jer hvor mange gange I har til rådighed til vejledning.

  Projektarbejdet munder ud i en opgave på 2 normalsider. Grupper a 2 laver 2,5 normalsider, grupper a 3 laver 3 normalsider. Grupper a 4 laver 3,5 normalsider.

  Synopsen mailes senest fredag den 12. juni 2012 klokken 12.00 til hleo@ucsyd.dk

  Onsdag den 13. juni kl. 8.15 til 11.45 er der fremlæggelse af synopsen samt det praktiske arbejde. Der afsættes 15 min pr studerende. 2/3 af fremlæggelsen skal være af praktisk karakter og indeholde brug af instrumenter. Fremlæggelse bedømmes godkendt/ikke godkendt.

  Altså:

  5 minutter til at fortælle om opgaven eller evt uddybe hvad du har skrevet.

  10 minutter til at synge, spille, agere og demonstrere hvordan du vil gøre med UDTRYK MUSIK OG DRAMA når du kommer ud i praktikken med rigtige børn/borgere.

  Du skal spille på guitar/keyboard

1. Signalement

Specialiseringen bidrager til uddannelsens målsætning ved at kvalificere til tilvejebringelse og anvendelse af viden, teori og metode inden for et specifikt arbejds-, funktions- eller fagområde. Læring i fagområdet fungerer eksemplarisk, således at opnåede kompetencer inden for det valgte specialiseringsområde kan anvendes i forhold til øvrige målgrupper med andre samfundsmæssige, institutionelle og personlige betingelser. Ved fordybelse i og konkretisering af et specifikt arbejdsområde bidrager specialiseringen til at professionsrette uddannelsens øvrige fag og faglige elementer.

2. Faglige kompetencemål

Målet er, at den færdiguddannede kan

a) anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen,

b) opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder,

c) reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og

d) udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde

3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Børn og unge

a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

b) Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

c) Inklusion og eksklusion.

d) Omsorg, magt og relationsdannelse.

e) Børne- og ungekultur, leg og aktiviteter.

f) Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fagpersoner.

g) Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats.

h) Forebyggende arbejde og interventionsformer.

i) Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende.

j) Pædagogiske læreplaner og sprogvurderinger i dagtilbud.

k) Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole

 

Mennesker med nedsat funktionsevne

a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

b) Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

c) Funktionsnedsættelse og livsmuligheder.

d) Inklusion og eksklusion.

e) Omsorg, magt og relationsdannelse.

f) Samarbejde med brugere, pårørende og professionelle.

g) Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen.

h) Brugerinddragelse og rettigheder.

i) Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen, herunder centrale handicappolitiske målsætninger.

j) Kompensationsmuligheder.

k) Kommunikative processer og alternative kommunikationsformer.

 

Mennesker med sociale problemer

a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

b) Brugeres livsbetingelser og trivsel i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

c) Inklusion og eksklusion.

d) Omsorg, magt og relationsdannelse.

e) Opsøgende arbejde og interventionsformer.

f) Aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for brugergruppen.

g) Brugerinddragelse og rettigheder.

h) Love, konventioner og regler af særlig betydning for brugergruppen.

i) Misbrug og psykiske lidelser.

j) Truede familier, sorg og krise.

Fra CKF for UMD:

2. Faglige kompetencemål

Målet er, at den færdiguddannede kan

a) anvende og udvikle æstetisk skabende processer med musik, drama og andre udtryksformer,

b) tilrettelægge forløb under hensyn til varierende forudsætninger,

c) inspirere og motivere til brug af musikalske, dramatiske og andre udtryksformer,

d) vurdere og perspektivere fagets pædagogiske og samfundsmæssige betydning,

e) begrunde og udfolde fagets pædagogiske, oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer og

f) forstå skabende processers betydning for menneskets udvikling og livsmuligheder.

 

3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

a) Leg, kultur, æstetik og kunst.

b) Musik, drama og teater i pædagogisk perspektiv.

c) Brug og betydning af forskellige udtryksformer, individuelt, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt.

d) Udtryksformernes sanselige, følelsesmæssige, kropslige og intellektuelle aspekter.

e) Brug og betydning af fagets materialer, instrumenter og teknikker.