2. Faglige kompetencemål SPECIALISERING

Målet er, at den færdiguddannede kan

a) anvende viden og indsigt i det specifikke arbejde med brugergruppen,

b) opstille fagligt begrundede pædagogiske mål ud fra en forståelse af brugernes perspektiver og handlemuligheder,

c) reflektere kritisk over pædagogiske tænkemåder og handlemuligheder ud fra teori, forskning og praksisforståelser inden for det valgte specialiseringsområde og

d) udmønte professionsforståelse og professionsetik inden for det valgte specialiseringsområde

2. Faglige kompetencemål UMD

Målet er, at den færdiguddannede kan

a) anvende og udvikle æstetisk skabende processer med musik, drama og andre udtryksformer,

b) tilrettelægge forløb under hensyn til varierende forudsætninger,

c) inspirere og motivere til brug af musikalske, dramatiske og andre udtryksformer,

d) vurdere og perspektivere fagets pædagogiske og samfundsmæssige betydning,

e) begrunde og udfolde fagets pædagogiske, oplevelsesmæssige og kulturelle potentialer og

f) forstå skabende processers betydning for menneskets udvikling og livsmuligheder.

3. Centrale kundskabs- og færdighedsområder

a) Leg, kultur, æstetik og kunst.

b) Musik, drama og teater i pædagogisk perspektiv.

c) Brug og betydning af forskellige udtryksformer, individuelt, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt.

d) Udtryksformernes sanselige, følelsesmæssige, kropslige og intellektuelle aspekter.

e) Brug og betydning af fagets materialer, instrumenter og teknikker.