Kultur – og aktivitet

Faget bidrager til kompetencemål: 2,3 og 11

2.         selvstændigt og sammen med andre at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysi-

ske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne

3.         ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at

fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser

11.         anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrette-

læggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde.

 

Mål: Eleven

·            har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb

·            kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, som ud-

 fordrer barnets den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling

·           kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, som

 fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, demokratisk

 forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber

·           har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og handleplaner samt

 børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med

 vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer fremmer den en-

keltes udvikling

·           kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kultur-

arv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hver-

dagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed

·           opnår kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge

aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at ar-

bejde med naturfaglige emner

·           kan på grundlag af en viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og bæredygtig-

hed og deres betydning for vores hverdag tilrettelægge forløb, hvori naturoplevelser og

studier af naturen indgår

·           kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på grundlag af

en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og voksnes hverdagsliv og for-

ståelse af verden

·           kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan anvende til at

 understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutionens fastsatte læringsmål, en-

keltvis eller i grupper

·           har viden om metoder og aktiviteter der kan støtte brugere med fysiske og psykiske han-

dicap til at have en velfungerende hverdag.

Bedømmelse er en mundtlig prøve eller standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen.

Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag som prøvefag.

Eleven skal i prøven demonstrere sin viden i forhold til fagets formål og mål.

Der udarbejdes en opgave på 5-7 sider. Eleven afgrænser heri sit emne og formulerer en problemstilling, der godkendes af prøvefagslæreren. Opgaven danner udgangspunkt for den mundtlige, individuelle prøve. Eleven fremlægger opgaven for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af opgaven må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog omkring opgaven samt til at afprøve elevens tilegnelse af uddannelsens faglige og personlige kompetencer i henhold til fagets formål.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation.

Prøvens varighed: Prøven varer 25 minutter og 5 minutters votering..