Didaktik:                  Helge Leonhardt august 2005 efter ”Musikalsk læring” af Kirsten Fredens og Elsebeth Kirk

 

1. Hvilke musikalske og generelle forudsætninger har børn/brugere ?

a)    Læring har et færdigheds eller betydningsmæssigt indhold

b)    Følelser, holdninger og motivationer involveres i al læring 

c)    Al læring er en kulturel og samfundsmæssig proces i en social kontekst

 

2. Hvad er målet med musikaktiviteterne ?

a)     Musikfaglige kompetencer

b)    Andre kompetencer

c)     Forventninger

 

3. Rammefaktorer

a)      Økonomi og normering

b)      Faciliteter

c)      Kommunikation, organisation og ledelse

d)      Formålsparagraffer og virksomhedsplaner

e)      Tidens pæd. strømninger, værdier, samfundssyn

f)       Pæd. Personlige og faglige forudsætninger

 

4. Indhold

a)    Hvad skal læres ? sang, rytme, dans, noder, …

b)    Hvilket repertoire ?

c)    Hvilke læreprocesser

i)     Post-, co- eller præfigurative

ii)  Traditionelle mesterlære

iii)            Situerede læring

iv)Børn/brugeres egne eksperimenter

v)   Zonen for nærmeste udvikling

vi)Fremhævning af bestemte læringsstrategier ?

 

5. Vurdering

Samtlige didaktiske faktorer inddrages. Der skal arbejdes helhedsorienteret.

 

 

Pædagogens kompetencer:

1)   at være engageret og smittende i musikaktiviteterne

2)   at kunne sangen og legeaktiviteten udenad

3)   at starte i et toneleje, der ligger højt nok i forhold til børns stemmer

4)   at inddrage puls og rytmer som klap, tramp, slag på lår

5)   at kende og kunne bruge musikkens elementer såsom at skifte imellem forskellige tonelejer, tempi, styrker og klangfarver, så musikken bliver levende og varieret

6)   at kunne se forskellige lege- og musikalske muligheder i sangene

7)   at fornemme den hårfine balance mellem at forklare legene og bare gå i gang (mellem ord og handling)

8)   at være tydelig i talesprog og kropssprog

9)   at have fornemmelse for timing dvs at musikkens puls  holdes i gang gennem klap, tromme eller guitar, mens nye aktiviteter aftales. Der skal være flow.

10)                                       at have praktisk overblik og være velforberedt

11)                                       at have pædagogisk overblik over hele situationen og det enkelte barn i gruppen

12)                                       at kunne iagttage børnene, så man kan arbejde udfra deres forudsætninger

13)                                       at have overskud til at være lydhør over for andres reaktioner, følelser og idéer

14)                                       at være fleksibel, så man er i stand til at ændre på sine planer

15)                                       at have viden om børns musikalske udvikling og den erkendelsesmæssige progression

 fra kropslig/enaktiv  over billedlig/ikonisk til symbolsk repræsentation

16) at kunne forholde sig til den almene musikopdragelse udfra de seks indbyrdes forbundne forhold: forudsætninger, mål, rammer, indhold, læreprocesser og vurdering.