Pædagogik den 13. september 2007

Hold 271 /1. semester/2.gang, 3. gang.

 

 

Program

·       Gruppefremlæggelser af opgaven: at være barn i en institutionel kontekst.

·       Oplæg om interview

·       Gruppedannelse

·       Kontakt til institutioner

·       Udformning af spørgsmål til interviewguide

 

·       Gennemførelse af undersøgelsen

·       Udformning af rapport

 

·       Fremlæggelse

 

Læsestof som angivet på undervisningsplanen. Det er artikel nr. 12 og artikel nr. 16 i artikelsamlingen. Artiklerne sidder i den rækkefølge, som er angivet på litteraturlisten på indersiden af omslaget.

Nogle af artiklerne i samlingen er der ikke i den fulde længde, men kun i udvalgte uddrag. Vi har udvalgt noget centralt og overholdt copydanreglerne om, at der max. må kopieres 20 sider af en bog og højest 20 %.

 

Mål for undervisningen

·       At du sammen med andre reflekterer over, hvordan pædagogisk praksis har betydning for børns oplevelse og udvikling

·       At du tilegner dig viden om interview som undersøgelsesmetode

·       At du lærer at anvende fagbegreber

·       At du sammen med andre lærer at indsamle andres erfaringer (empiri)

·       At du sammen med andre fastholder disse erfaringer skriftligt

·       At du sammen med andre formidler disse erfaringer mundtligt

 

Oplæg om interview

Interview er en almindelig anvendt metode til at undersøge ukendte sider af virkeligheden.

Den viden der frembringes gennem interviewet, kan anvendes i følgende sammenhænge:

·       I uddannelsessammenhæng

·       I pædagogisk praksis

·       I forskningen

 

I sidste undervisningsgang har I tilegnet jer erfaringsbaseret viden om pædagogiske kontekster fra barnets perspektiv (retrospektivt). Nu skal I tilegne jer viden om pædagogiske institutioner fra pædagogers perspektiv.

Konkret er målet med introduktionen nu, at I skal tilegne jer færdigheder i at indsamle materiale om pædagogers erfaringer med pædagogisk arbejde.

I skal tilegne jer disse færdigheder, ved i samarbejde med medstuderende at foretage interview med pædagoger i praksis.

Datamaterialet skal frembringe viden om historiske, sociale, politiske og økonomiske vilkår for pædagogisk arbejde.

Den historiske artikel, som I har læst til i dag kan inspirere jer i forhold til udarbejdelse af historiske spørgsmål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køreplan for forløbet:

·       Torsdag i uge 37 vil I blive inddelt i grupper og få tildelt en institutionstype, som I skal foretage interviewet i. I skal selv tage kontakt til den konkrete institution, som I vil foretage interviewet i og lave en aftale om, hvornår i uge 38 I kan foretage interviewet.

 

·       Mandag i uge 38 skal I møde til vejledning hos mig i forhold til udarbejdelse af spørgsmål I vil stille, praktiske forhold i forbindelse med gennemførelse, hvordan I efterfølgende analyserer data mm. Hvordan I laver opgaven. Jeg hænger en liste på min kontordør (lok. 71), hvor hver gruppe kan skrive sig på til et vejledningstidspunkt. Vejledningen foregår i lokale 102. Forberedelsen til denne vejledning er, at I har indledt arbejdet med at udarbejde spørgsmål til interviewet og at I har forberedt jer på, hvad I gerne vil spørge mig om.

 

·       Mandag i 39 fremlægger I kort resultaterne af jeres analyse i form af en institutionsbeskrivelse, som skal gemmes i jeres studiejournal og afleveres til mig i et eksemplar i mit dueslag senest mandag den 24. september. Opgaven sendes til jeres medstuderende på holdet via mail.

 

Der skal foretages interview i følgende institutionstyper:

·       Vuggestue eller en småbørnsgruppe i en integreret institution

·       Børnehave

·       SFO

·       Klub

·       Institution for udviklingshæmmede Evt. både en for børn og en for voksne

·       Institution for mennesker med sociale problemer

 

Vi tilstræber en fordeling med 4 studerende i hver gruppe. I skriver jer på en liste, som jeg sender rundt. Vi ser hvordan det passer med antal og justerer derefter.

 

Interview

I artiklen skelnes mellem:

·       Strukturerede interview

·       Semistrukturerede interview

·       Ustrukturerede interview

 

Struktureret interview

Her er spørgsmålene sat op i en bestemt rækkefølge, som følges slavisk

Alle spørgsmål er udarbejdet på forhånd

Oftest er der opstillet en skala som man skal svare ud fra: eks. Dagligt, ugentligt, månedligt, aldrig

 

Målet med denne form for interview er, at hente sikker viden om virkeligheden.

 

Semistrukturerede og ustrukturerede interview

Her lægges der mere vægt på, at komme tæt på den andens perspektiv. Den andens oplevelse og erfaring.

I et semistruktureret interview, har man opstillet en række temaer som man vil spørge i forhold til. Og man har opstillet nogle spørgsmål, men spørgsmålenes rækkefølge er ikke endelig fastlagt og der er mulighed for undervejs at supplere med spørgsmål eller ændre i lyset af det som informanten siger.

 

Uformel samtale

Spørgsmålene opstår spontant.

 

I den uformelle samtale risikerer du, at du ikke får noget at vide om, det du leder efter.

Det er tidskrævende. Der er ikke mulighed for at skrive ned undervejs. Og der er risiko for svag troværdighed (validitet)

 

 

 

 

 

Brug af interviewguide

En liste med spørgsmål eller temaer som du gerne vil have belyst.

Udarbejdet på forhånd, men der kan ændres undervejs.

Det er tilladt at stille uddybende spørgsmål.

 

Spørgsmålstyper

·       Adfærdsspørgsmål

             Det der gøres eller har været gjort

·       Holdninger/værdier

                 Den mening/holdning personen har. Opfattelser af godt/skidt

·       Følelsesspørgsmål

                 Oplevelser af glæde, vrede, utilstrækkelighed eks.    

·       Kundskabsspørgsmål

                 Hvad personen ved

·       Spørgsmål om sansemæssige oplevelser

 

·       Baggrundsspørgsmål

                 Alder, uddannelsestidspunkt, erfaringsbaggrund eks.

 

Temaer som I skal undersøge indenfor

·       Historiske vilkår for pædagogisk arbejde

·       Sociale vilkår for pædagogisk arbejde

·       Politiske vilkår for pædagogisk arbejde

·       Økonomiske vilkår for pædagogisk arbejde

 

Pædagogisk arbejde:

Handler om opdragelse, dannelse, udvikling, læring, socialisering og undervisning (og omsorg).

 

Historiske vilkår:

·       Hvilken historik har institutionen?

·       Ud fra hvilke principper arbejdede pædagogerne dengang?

·       Er der sket ændringer undervejs?

·       Hvordan afstedkom ændringerne?

·       Hvordan så man på opdragelse, dannelse, udvikling osv.?

 

Sociale vilkår:

Her kan I spørge om sociale forhold i relation til det pædagogiske arbejde:

·       Familieforhold

·       Arbejdsforhold                 Hvad betyder disse forhold for pæda-       

·       Boligforhold                     gogen i samarbejdet med forældre,

·       Arbejdsløshed                  pårørende, børn i dag i

·       Sygdom                             praksis?

·       Osv.

 

Økonomiske vilkår:

·       Højkonjunktur                  Her kan I eks. spørge til institutioners      

·       Lavkonjunktur økonomiske forhold og betydning for       

·       Klientel                             praksiseks. normeringen.

·       Osv.

 

Politiske vilkår:

·       Krig/fred

·       Politiske strømninger for eks. aktuelle syn på lovgivning for ligestilling

·       Internationale aftaler og deklarationer gennem for eks. FN

·       National lovgivning

 

Spørsmålenes udforming

·       Undgå ledende spørgsmål som har indbygget forventning om bestemte svar.

·       Se i øvrigt artiklen

 

Brug af hjælpemidler

Diktafon

Båndoptager

NoterVælg evt. 2 der noterer og to der spørger. Husk at fortæl personen, at det er sådan I har fordelt rollerne.

 

 

Institutionsbeskrivelse minimum 2 sider maksimum 4 sider

 

Skal indeholde:

1.    Indledning:

Hvorfor faldt valget på denne institution.

2.    Valg af interviewform.

Hvilken viden efterlyste gruppen at finde frem til gennem          interviewet og guiden?

3.    Præsentation af institutionen

Hvor ligger den?

Fysiske rammer

4.    Hvornår blev den oprettet? Er der samfundsmæssige forhold, der     betingede oprettelsen?

5.    Hvad var formålet med oprettelsen? 

Har ovenstående forhold ændret sig over tid?

6.    Hvad er opgaven (udvikling, omsorg, pleje?)

Hvordan kan brugergruppen (klientel) karakteriseres?

Ansatte – normering

Sammensætning af brugergruppen

Institutionens lovgrundlag

                 En kort beskrivelse af relevante love: eks. om pædagogiske       læreplaner i dagtilbud. Eller Love om brugeres ret til   selvbestemmelse, eller love om magtanvendelse etc.

                 I kan hente hjælp til noget af det i Rokkjær, Åge (2007).            Pædagogik, refleksion & faglighed. Semi- forlaget. Kapitel 1.      Men tænk over at få oplysningerne via interviewet.

·       Pædagogik

             Centrale principper, beskrivelser og metoder ud fra   interviewpersonens udsagn.

·       Opsamling

                 Hvordan har den indsamlede data bidraget til gruppens viden om                  historiske, sociale, politiske og økonomiske vilkår for               pædagogisk arbejde i denne institutionstype?

                 Hvilke spørgsmål kunne vi tænke os, at få mere viden om?