10. Liniefagsprøven – Ekstern prøve på 7. semester

10.1 Liniefagsprøven for Udtryk, Musik og Drama - UMD

Dato

Den eksterne liniefagsprøve i Udtryk, musik og drama afholdes på 7. semester. Uddannelsesstedet

fastsætter tidspunkt for prøven senest ved udgangen af 6. semester.

Tilmelding og afmelding

· Den studerende er automatisk tilmeldt prøven ved start på semestret jf. BEK 782 kap. 3 § 5.

· Såfremt afmelding ikke foreligger, betragtes prøven som påbegyndt når det skriftlige produkt er

afleveret på studiekontoret.

· Det gælder dog ikke, hvis den studerende er forhindret i at deltage på grund af dokumenteret

sygdom eller graviditet.

Det skriftlige produkt

1. Individuelt eller i gruppe af selvvalgt størrelse udarbejdes en opgave i tilknytning til det

valgte tema og UMD produktet.

· Temaet godkendes af underviseren på en standardblanket fra studiekontoret.

· På standardforsiden skrives navn på eksaminand(er), studienr., tema samt anslag:

1 studerende 19.200 anslag(8 sider) inkl. mellemrum, ekskl. indholdsfortegnelse,

litteraturliste, kopier af artikler mv. Plus 4.800 anslag(2 sider) pr. ekstra studerende.

2. Individuelt udarbejdes en beskrivelse af 15 UMD-aktiviteter beregnet for temaets målgruppe.

3. Det skriftlige produkt afleveres senest kl. 12.00 1 uge før eksamen i 3 eksemplarer.

Prøven

Eksamen er tredelt:

1. Praktisk/æstetisk del, som kan foregå i grupper, men med individuel bedømmelse.

Et UMD-produkt fremvises og demonstreres således, at det dokumenterer egne færdigheder i

pædagogiske aktiviteter inden for fagets fagområder - herunder:

1) Spil på selvvalgt instrument

2) Sang

3) Demonstration af drama- og teaterfaglige grundbegreber og metoder

2. Praktisk del som er individuel.

Demonstration af én af de 15 UMD-aktiviteter med inddragelse af didaktiske og pædagogiske

aspekter i forhold til målgruppen. UMD aktiviteten vælges af censor.

3. Teoretisk/mundtlig del, som er individuel.

1) Uddybelse af den individuelle skriftlige opgave i relation til den praktiske eksamen.

2) Dialog.

Eksaminationstid:

Del 1 og 2: 20 minutter ved 1 studerende

Plus 10 minutter pr. ekstra studerende

Eksaminationstid:

Del 3: 20 minutter

Votering:

Pr. studerende: 10 minutter

Lokale

Studiekontoret varetager al reservation af lokaler til prøven.

Bedømmelse

Den studerende modtager bedømmelse ud fra en samlet vurdering af delene:

Dvs. at det skriftlige produkt, praktisk/æstetiske produkt, praksisdel og det teoretisk/ mundtligt

oplæg af eksaminationen indgår som en helhed i bedømmelsesgrundlaget.

18

Vurderingsgrundlag

Vurderingsgrundlaget er de faglige kompetencemål for faget ifølge BEK.

Det er en helhedsvurdering af den skriftlige opgave samt den studerendes mundtlige præstationer

og det materiale, som har været anvendt under prøven.

Almindelige bestemmelser

· Prøver er offentlige med de begrænsninger, der er fastsat i eksamensbekendtgørelsen § 13.

· Der skal - jf. eksamensbekendtgørelsens § 37, stk. 2 i den samlede bedømmelse vedr. pkt. 1,

også lægges vægt på en vurdering/bedømmelse af stave- og formuleringsevnens positive eller

negative indvirkning på den skriftlige formidling af det faglige indhold. Det faglige indhold vægtes

dog tungest.

· En positiv eller negativ indvirkning af stave- og formuleringsevnen medfører en graduering af

karakteren med plus og minus ét trin på karakterskalaen. Stave- og formuleringsevne kan ikke i

sig selv føre til, at den studerende får karakteren 00.

Karakterskala

Der gives karakter efter 7-trinsskalaen. Prøven er bestået, når den studerende opnår karakteren 02

eller derover. En bestået prøve kan ikke tages om.

Sygeprøve

Studerende, der ikke har kunnet deltage i en prøve pga. graviditet eller sygdom, dokumenteret ved

lægeattest, kan gå til sygeprøve. Uddannelsesinstitutionen fastsætter datoen.

Reeksamen og klagevejledning

· Hvis karakteren 02 ikke opnås, skal den studerende gå til omprøve for at afslutte studiet.

· Datoen for reeksamen modtager den studerende senest 14 dage efter modtagelsen af

karakteren.

I tilfælde af klager over bedømmelses se bilag 2. BEK nr. 782 af 17/08/2009 - Gældende

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser . Kap. 10 og 11.