Eksamensforberedende vejledning:

21. august 10.25-15.50 ved Helge. Orientering. Vejledning. Instrumentalspil.

28. august 10.25-15.50 ved Helge. Fælles oplæg i teori omkring formidling kl. 10.30-11.15 herefter vejledning.

4. september 12.30-17.40 ved Helge. Fælles oplæg i stemmetræning kl. 12.30 til 13.15 herefter vejledning.

http://vocalcoach.dk/dk/kompletsangteknik/   http://vocalcoach.dk/dk/lynkursus/ 

11. september 12.30-17.40 ved Helge. Fælles oplæg i melodispil på guitaren kl. 12.30 til 13.15 herefter vejledning.

17. september 10.25-15.50 ved Helge. Vejledning.

Onsdag den 3. oktober foreslås som prøve eksamensdag for holdet uden lærer. Helle tjekker lokale.

Orienter dig om eksamen ved at klikke på nedenstående links.

Eksamen.  Eksamen praksisrelaterede. Sang Spil.Formidling  

Eksamens eksempel på synops  Litteratur/Bøger/TV INFOBands/Kor/Nøglelån

Obs der er sket lov ændringer mht til eksamen - gruppe eksamen er afskaffet:

§13 Stk. 3. Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være tilstede i eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret.

Fra Jettes og Birgittes udlandspraktik billedserie

Mandag den 20. august

Velkommen tilbage efter en velfortjent og dejlig ferie!

Vi ses i lokale 25.

Husk - orientering om eksamen kl. 12.30 ved Lars Lykkedegn i Rundetårn.

 

Uge 19 mandag den 7. maj.  Andet teori indkald. Lokale 91.

8.20 til ca 14.00. Fremlæggelser for holdet.

14.00 - 15.40 Mulighed for individuelle samtaler.

Evaluering af ”Musik i praktik” minimum 1 A4 side. Mailes ugen inden til leonhardt@fanonet.dk og fremlægges for holdet. Fremlæggelsen skal indeholde et konkret musikalsk eksempel, hvor du synger, spiller eller danser. Herudover en videooptagelse af egen musikalsk praksis fra praktikstedet. (Du skal være på!). Husk at det er kun 3 - 4 min video. Har du mere bedes du vise et uddrag heraf. Du disponerer over ca. 10 min. Jeg sørger for at der er fjernsyn med video, dvd afspiller samt computer med projektor. Du er velkommen til at tage det kamera med som du har filmet på så kobler vi det direkte til fjernsyn.

Husk: Vi skal lære af hinanden og inspirere hinanden, så det du viser behøver ikke være perfekt.

Der fremlægges efter følgende plan:

Herefter personlige samtaler for de der ønske dette.

Plan for praktikbesøg 24s2

UGE 11. Mandag den 12. marts.

Første teori indkald. Uge 11

Jeg har behov for at snakke med jer individuelt og have god tid til dette. I stedet for holdundervisning  er I hermed indkaldt til samtale efter følgende plan:

Samtale indhold:

Mål for praktik

Evaluering af ”Musik i praktik”

Fastlæggelse af tid for praktikbesøg. Husk at medbringe kalender, arbejdsplan og mulige mødetidspunkter for praktikmøde – konferer med din vejleder.

Planlægning af praktikbesøg. Jeg kan:

Hvis du ikke allerede har afleveret praktikvurdering fra øvelses og 1. lønnet - bedes du medbringe kopier.

 

Praktikforberedelse fredag den 26. januar 2007

 1. Forventninger til praktik afleveres 
 2. Mål for musik i praktik fremlægges (mailes inden)
 3. Godkendelser (udtalelser/bedømmelser) fra 1. lønnet og øvelsespraktik afleveres i kopi
 4. Guitar/klaverspil af noget af det du vil bruge i praktikken 

Læs: Praktikvejledning professionsbachelor som pædagog  januar 2006

Fredag i uge 4  Praktikforberedelse.

Formulerer skriftligt dine forventninger til praktikken. Forventningerne relateres – ud over den studerendes forudsætninger og interesser -  til målene for praktikken i uddannelsen. Se nederst.

”Musik i praktik” – hvordan vil du anvende musikken i din praktik - tanker, idéer og musikalske forløb. Mailes ugen inden praktikforberedelsen til leonhardt@fanonet.dk . Gem som bilag: dit navn Musik i praktik 24s2.

Kopi af praktikvurderinger fra de tidligere praktikker afleveres til Helge.

Praktikstart.

Aflever forventninger og snak om disse med din praktikvejleder så hurtigt som muligt for at undgå misforståelser. Brug logbog i praktikperioden  - bruges til refleksion over de indtryk/oplevelser f.eks. i forbindelse med vejledning og til forberedelse af praktikmødet.

Mål.

Senest 4 uger efter praktikstart fastlægges målene for din praktik. Dette gøres i samarbejde mellem den studerende og praktikstedet. Målbeskrivelsen (den blå!) har til formål at sikre den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden, samtidig danner den grundlag for vurderingen af praktikken. Sendes til Helge.

Mål for praktikperioden. Forside Mål for praktikperioden. Bagside 

Første teori indkald. Uge 11

Her fastlægges tid for praktikbesøg. Husk at medbringe kalender, arbejdsplan og mulige mødetidspunkter for praktikmøde – konferer med din vejleder. Vi lægger i fællesskab plan for alle besøg.

Opgave: Evaluering af ”Musik i praktik” minimum 1 A4 side. Mailes ugen inden indkald til leonhardt@fanonet.dk og fremlægges for holdet! Fremlæggelsen skal indeholde et konkret musikalsk eksempel, hvor du synger, spiller eller danser.

Praktikbesøg. (2/3 – delssamtalen)

Praktikstedet fastlægger dagsordenen i samarbejde med den studerende, og den sendes til kontaktlæreren gerne en uge før mødet. Det skal fremgå af dagsordenen, hvis der på dette tidspunkt er problemer eller spørgsmål i forhold til praktikvurderingen.

Institutionen der tager beslutningsreferatet fra 2/3 – delssamtalen og sender dette kontaktlæreren

Andet teori indkald.

Opgave: Evaluering af ”Musik i praktik” minimum 1 A4 side. Mailes ugen inden til leonhardt@fanonet.dk og fremlægges for holdet! Fremlæggelsen skal indeholde et konkret musikalsk eksempel, hvor du synger, spiller eller danser. Herudover en videooptagelse af egen musikalsk praksis fra praktikstedet. (Du skal være på!)

Praktikken slutter.

Praktikstedet sender en skriftlig udtalelse til seminariet – indeholdende en bedømmelse af den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden i forhold til de fastlagte mål. (den gule!)

Praktikvurderingsskema. Forside  Praktikvurderingsskema. Bagside  

Uddrag fraPRAKTIKVEJLEDNING professionsbachelor som pædagog”

Mål for 2. lønnet praktik

Indhold

-   dagligt pædagogisk arbejde som ansat studerende på praktikstedet

-   tilegnelse af viden og indsigt i praktikstedets pædagogik

-   tilegnelse af viden om anvendelsen af metoder i arbejdet

-   planlægningen og gennemførelse, alene og sammen med andre, af den pædagogiske virksomhed

-   tage initiativ til og medansvar for pædagogiske refleksioner på praktikstedet

-   være med til at opstille visioner for det pædagogiske arbejde

-   være medansvarlig for vejledningstimernes indhold og herved perspektivering af pædagogens faglighed.

 Formålet  med den 2. lønnede  praktik er

-   at give den studerende erfaringer med og indsigt i praktikstedets pædagogiske arbejdsopgaver, og som medarbejder indgå i planlægningen og  i ansvaret for den pædagogiske virksomhed.

-   at den studerende selv og sammen med andre reflekterer over de iagttagelser og den erfaring det pædagogiske arbejde giver, for herigennem at arbejde med et nuanceret og fagligt begrundet syn på sin egen rolle i arbejdet    

-   at den studerende i praktikken tilegner sig et overblik over hverdagen på praktikstedet, således at han/hun kan indgå som medarbejder med selvstændige ansvarsområder

-   at den studerende formulerer sig skriftligt i tilknytning til praktikstedets arbejds-opgaver.

 Målet er, at den studerende

-   skaber kontakt og relationer til børn, unge og voksne

-   systematiserer iagttagelser som grundlag for egen pædagogisk praksis

-   viser faglig kompetence, selvstændighed og ansvar i det pædagogiske arbejde

-   viser evnen til at analysere og perspektivere erfaringerne fra det pædagogiske arbejde

-   afprøver og analyserer egne kommunikative kompetencer

-   medvirker til at forandre og udvikle pædagogisk praksis

-   formidler eget pædagogisk arbejde internt og eksternt og begrunder det ud fra egen faglighed

-   viser færdighed i at analysere praktikstedets vilkår og vurdere det i en samfundsmæssig sammenhæng

-   varetager samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere, selvstændigt eller i samarbejde med andre

Den studerende: 

 

Fredag den 24. november

8.20 - 10.00.

Hver studerende spiller en selvvalgt sang, som herefter lægges på OH og alle spiller sangen(så godt som muligt). Medbring sangen på OH eller mød kl 8.10 så hjælper jeg med at få den lavet.

10.30 til 11.45.

Arrangement i "Rundetårn" med kunstneren Erik Hagens omkring tilblivelsen af kunstværket "Esbjerg Evangeliet". Maleriet, der pryder Rundetårn, har en spændende baggrund og historie, som Erik Hagens formidler en meget fængende og interessant vis.

12.30 - 13.15

Vi drikker en bajer i Freuds kælder, som afslutning på 5. semester. Tak for samarbejdet i det forløbne år. Vi håber at I har fået noget med som I kan bruge i praktikken. Vi ses til praktikforberedelsen i januar. Hilsen Helge og Kirsten Maria

Fredag den 10. november

Flot koncert i gav i kantinen. Flere har sagt til mig at det var dejligt at der igen var levende musik i kantinen og takket for koncerten. Godt gået. Se billeder.

Vi ses på fredag hvor vi giver individuel mundtlig (sammen med en kort skriftlig) tilbagemelding på opgaverne.

Mens dette pågår vil vi lægge op til forberedende gruppearbejde med basis i institutionstype. Tænk over hvilket repertoire du skal have med ud.

Musik i praktik.

Samarbejde i grupper.

 1. Brainstorming.

 2. Hvordan får vi gang i musikken?

 3. Kan vi være ny skabende?

 4. Kan vi samarbejde undervejs? Med børn/brugere?

 5. Kan vi samarbejde med andre institutioner?

 6. Kan vi samarbejde med folk i lokalområdet?

 7. Kan vi samarbejde med studerende på seminariet?

 8. Kan vi bruge seminariets lydstudie?

 9. Hvilke musikalske mål skal vi sætte os?

 10. Hvilket repertoire skal vi forberede?

 11. Hvad sange skal jeg kunne på mit instrument?

 12. Hvilke musikalske lege skal jeg kunne udenad?

 13. Kopiering af noder/CD’s ?

 14. Hvilke bøger/film/CD’s skal jeg have fat i?

 15. Baggrundsviden – hvad skal jeg vide ?

 

Fredag den 3. november

Morgensang fælles i lokale 90.

Rytmisk sammenspil på de tre hold 8.30 - 11.30

Flytning af instrumenter og opstilling kl. 11.30 - 12.00

1.   Lille sanganlæg med 3 mikrofoner

2.   2 fender el guitarer Marshall forstærker og Roland forstærker

3.   1 el bas og Hartke bas forstærker

4.   Sorte trommesæt fra lokale 90

5.   3 key boards Yamaha og  2 Roland

Koncert i Freuds kælder kl 12.30 -13.00

Rækkefølge

1.   Do you wanna dance

2.   Haveje

3.   Hvis din far gi'r dig lov

4.   Proud Mary

5.   Lean on me

6.   God only knows

Oprydning l. 13.00 - 13.15 (sanganlæg og stativer til højttalere køres i kantinen)

Husk at aflevere liniefagsopgave.

Fredag den 27. oktober

Efter samråd med Kirsten Maria er afleveringstidspunktet for opgaven rykket en uge til fredag den 3. november i uge 44 - håber ikke I har noget imod det.

Vi synger korstemmer igennem på:

 1. "Stir it up" (Bob Marley) D / G A7 /
 2. "Sweet for my sweet" (Pomus, Shuman) D G / A7 G /

Rytmisk sammenspil på 3 hold kl 8.20 - 11.15, herefter instrumentalspil 11.15 til 13.15.

Fredag den 6. oktober og 13. oktober

Rytmisk sammenspil på 3 hold kl 8.20 - 11.15 herefter instrumentalspil 11.15 til 13.15.

Fredag den 29. september

 1.  8.20 – 9.00 Studieturopsamling ved Kirsten Maria

 2. Folkedans –1) Jiffy mixer                                                                                            

 3. Rytmisk sammenspil (fredag den 3. november koncert i Freuds kælder kl 12.30 til 14.00) – Eksempler på nemme numre  

 4. Folkedans – 2) Sacha

 5. Kulturkanon Rikke og Julie Flyttes til 6. oktober.

 6. Ekstra: Repertoire: Klubsange

  1. ”1 calypso, 2 calypso, 3 calypso, 4 calypso”,  Trad.
  2. “Jango”, Mohamed Said
  3. ”Hop og spring”, Leif Falk
  4. ”Du må lær’ og le”, Leif Falk/Trad. Brasilien
  5. ”Kom og fang halen min”, Jytte Mosekær/Trad.Cuba

   

Budapest repertoire liste

 

Fredag den 1. september

Instrumentalundervisning plan   Sanghæfte

 

Fredag den 18. august 2006 - velkommen tilbage efter en velfortjent og dejlig ferie!

Forberede bh besøg.

Oplæg om opgaveskrivning,

Dansk musikkultur Traditioner

Instrumentalundervisning 11.15 - 13.15

 

 

Tak for dette halvår fra Helge og Kirsten Maria – vi ses til august.

Julie og Karina vil færdiggøre deres indspilninger og herefter bliver det hele samlet på en cd – vi laver 3 stk som kommer til at cirkulere i blandt jer til kopiering. Enkelte fik ikke indspillet og enkelte fik ikke lavet testen – det laver I så i august

 

Mandag den 19. juni  Indspilningsliste

.

 1. Tilbage levering af test.
 2. Indspilning
 3. Evaluering – indsamling af gode ideer

Mandag den 12. juni og

Mandag den12.6 og mandag den 19.6: Evaluering/test i det gennemgåede stof og indspilninger. Indspilning i lydstudiet.

Desværre fik jeg ikke skrevet listen ned fra tavlen så den er nok gået til grunde, men vi starter op med indspilninger fra morgenstunden og som aftalt starter Søren.

Mød op fra morgenstunden. Når man ikke lige er i studiet og indspiller er der lagt op til guitarsammenspil – eller repetition. Herudover kommer Kirsten Maria og tager sig af testen og samler op på denne. Testen bliver enten den 12. eller den 19.

Den 19. vil vi også prøve at lave en evaluering af det forgangne år.

Tirsdag den 6. juni 2006-06-05

Sange SFO repetition

Ny:

Sidste fremlæggelse af Gardner gruppe opgaverne.

Kanon:  Maskarade. Carl Nielsen v Durita

Status

Samba raeggae:

Mandag den12.6 og mandag den 19.6: Evaluering/test i det gennemgåede stof. Indspilning i lydstudiet.

Mandag den 29. maj 2006

Sange SFO

Fremlæggelse af Gardner gruppe opgaverne.

Kanonopgave: Supertanker, 1980, Kliche (1977-1983) Diana. Husk at du kan læse om musikken her: Kanon

Vi synger/trommer jeres remser: Ny opgave skriv en remse i 4/4 hvor du bruger ½-, ¼- og 1/8 dels noder. Skriv noder og tekst ind i musikprogrammet Finale® NotePad® 2005. Send det til mig – senest den 26. maj. Du skal downloade det på din egen computer. Det er et gratis program. Det eneste der kræves er at man registreres med sin e-mail adresse for at få tilsendt en kode, der skal bruges når man har hentet programmet ned fra nettet. Her kan du se eksempler som jeg har skrevet i dette gratis program: Helges remse.  Starten på Julias og Karinas sang.

Hvis du ikke kan hente programmet ned fra nettet – send mig en e-mail – så kan du få programmet på en cd rom.

Aflevering af noderne til Django så melodien kommer til at stå i D dur. Nodepapir er her.

Plan for de sidste sidste 3. gange:

tirsdag den 6. samba raeggae + måske batucada + Kanon:  Maskarade. Carl Nielsen v Durita

mandag den12.6 og mandag den 19.6: Evaluering/test i det gennemgåede stof. Indspilning i lydstudiet.

Mandag den 22. maj

Program:

Det er i dag et vejr et solskinsvejr (Hvad er er det der er så specielt ved sangens første 8 toner ?)

Repetition af ”Kom ud”

Fremlæggelse af Gardner opgaverne.

Kanonopgave: Supertanker, 1980, Kliche (1977-1983) Diana

Rytmer og rytmenotation gennemgang. Hvis du skal have rytmerne frisket op – så læs her: http://jakob.jensen68.person.emu.dk/musikkurser/teori/rytmer/index.html 

Ny opgave skriv en remse i 4/4 hvor du bruger ½-, ¼- og 1/8 dels noder. Skriv noder og tekst ind i musikprogrammet Finale® NotePad® 2005. Send det til mig – senest den 26. maj. Du skal downloade det på din egen computer. Det er et gratis program. Det eneste der kræves er at man registreres med sin e-mail adresse og for at få tilsendt en kode – der skal bruges når man har hentet programmet ned fra nettet. Her kan du se eksempler som jeg har skrevet i dette gratis program: Helges remse.  Starten på Julias og Karinas sang.

Skriv noderne til Django så melodien kommer til at stå i D dur. Nodepapir er her.


Mandag den 15. maj


I arbejder selv til klokken 12.00. Kirsten Maria og Helge underviser kl. 12.00 - 14.00.

Obs: Fra mandag den 22. maj og fremefter holder vi intern koncert kl.13.45 - 14.05 hvor I spiller for og med hinanden.

Ret, syng og spil transponeringsopgaverne:
1.        Django til D dur
2.        Så længe jeg lever til D dur
3.        Tossesang til D dur
4.        Den gamle skærslippers til D dur
5.        Zoologisk have til D dur

Ret: Musikteori side 9

Hjemmeopgave – afleveres 22. maj. Skriv noderne til ”Tossesang i D-dur” – så melodien også kommer til at stå i D dur – der ligger nodepapir på flyglet. Sådan starter I. . Opgave til de skrappe: Skriv overstemme og evt en understemme.

Kanonopgave: Birgitte: 6. Drot og Marsk. Tragisk sangdrama i 4 akter, 1878, Peter Heise (1830-1879). Tekst: C. Richardt

Læs her om: Gruppeopgave om Gardner dan grupper på max 4. Opgaven fremlægges den 22. maj.

Nye instrumentalgrupper i guitar – hvad øver I på !

Studietur til New York jeg har lagt et par links og en kontakt til en organist i Harlem samt gode ideer til besøg

Studietur til Budapest – jeg giver mappe til Kirsten Maria med informationer og gode kontakter i Budapest.

Mandag den 8. maj

Kom ud (3 stemmig)

Repetition: Sovalo.

Kanonopgave: Jette om Gades Elverskud og Helle om Gasolin live

Rette: Musikteori side 9

Nyt: Transponering vha kvintcirklen

Til 15. maj transponer følgende sange fra repertoiret

 1. Django til D dur
 2. Så længe jeg lever til D dur
 3. Tossesang til D dur
 4. Den gamle skærslippers til D dur
 5. Zoologisk have til D dur

Dagplejedag. 30 min. til udendørsøvning.

Begynder hold guitar: Spil C, G, og F skala. Spille noder til nr 11-14. Akkorder leaving on a jetplane.

Læs Musik og Pædagogik i kapitel 8. og kapitel 10. Læs også http://www.dr.dk/videnskabold/tema/hjernen/iq.asp

Gruppeopgave om Gardner den 15. maj. Femlægges den 22. maj. Sendes senest 19. maj.

Forberedelse af musikpraktik 0-9 år. Formidling.

Mads Doss oversættelsen

Mandag den 1. maj

Obs undervisningen stopper klokken 12. 00 på grund af 1. maj er en halv fridag.

Morgensang: Go morgen sol

Sang: Sovalo.

Repetition: Mads Doss

Kanonopgave Jette: Elverskud  

Rette: Musikteori: Teori side 7 om kvintcirklens og faste fortegn og opgaver side 8. suppleret med hvilke tonearter står repertoirekompendiets melodier i. Gennemgang i fællesskab. Så vi får de sidste med !!!!!

Her kan du læse mere om musikteori – læs eks om durskalaens trin:

http://jakob.jensen68.person.emu.dk/musikkurser/index.html

Til 3. maj koncert:
1.        ”Du må lær at le”  Louise og Berit forsanger
2.        ”Jango”,  Berit styrer
3.        "God morgen sol"

Dagplejedag. 30 min. til udendørsøvning.

Læs Musik og Pædagogik i kapitel 8. og kapitel 10. Læs også http://www.dr.dk/videnskabold/tema/hjernen/iq.asp

Begynder hold guitar: Spil C, G, og F skala. Spille noder til nr 11-14. Akkorder leaving on a jetplane.

Studietur information: Meld dig til det haster ! Kontakt Rikke eller Birgitte

24. april

Morgensang: Mads Doss

Kanonopgave

Musikteori:

Teori side 7 om kvintcirklens og faste fortegn og opgaver side 8. suppleret med hvilke tonearter står repertoirekompendiets melodier i.

Organisering af forårskoncert. Udvalget fremlægger. Hvad synger spiller vi selv. 

 1. ”Du må lær at le”
 2. ”Jango”

Organisering af dagplejedag. Samme repertoire + indianerremse. ”Nu skal vi møde lille Haw”

Studietur information.

Til 1. maj læs Musik og Pædagogik i kapitel 8. og kapitel 10. Læs også http://www.dr.dk/videnskabold/tema/hjernen/iq.asp

De store spille noder: Skomagerstykket - sige melodirytmer og tonenavne
samtidigt. + ?  Spille noder 11-14. (eller var det de små ?)

De små: Spille noder 11-14.
Øve akkorder  D A7 G med forskellige strums tjekke om tonerne er rene.
Spille: Leaving on a jetplane. + ?

20.3. Uge 12 og 13

Morgensange: Skal vi ikke være venner, Joanna

Leg: Hop og spring

Kanon: Kim Larsen: Maria

Gruppearbejdegennemgang af kap 6 og 7 i Mus og pæd

Opsamling på det 0 – 6 årige barn – herunder rammeleg.

Gruppearbejde: Tilføj noget nyt til en kendt sang/leg

Gruppearbejde: Fokus på formidling: Hvor meget skal man sige hvordan og hvornår

I gruppearbejderne præsenteredes bl.a:

-  Indianerleg med røde fjer og talende tunge (trommeleg)

-  ”Nu skal vi møde lille Haw…

-  en lille and med vinger

-  jeg gik mig over sø og land (med kosteskaft)

-  Nu skal vi en tur ud i skoven

-  Bager Bro

- Hjulene på bussen

Repetition af trommerytmer

Snak om studietur og pengetjening!

De store spille noder: Skomagerstykket - sige melodirytmer og tonenavne
samtidigt. (Helge skal skaffe cd med alle melodierne på. )

De små: Spille melodi Bente Bente i F dur. sige tonenavne samtidigt.
Øve akkorder  D A7 G med forskellige strums tjekke om tonerne er rene.
Spille Leaving on a jetplane.

13.3.

Morgensang

gurli, du er dejlig

Kulturkanon:

Maybritt: Weyse

Lene: De små synger

Birgitte indstuderer ”Diæt” - Benny Andersen

Læs og lær sangene i kap. 6 og 7 i mus og pæd.

Studietur

Nedsættelse af gruppe til forårskoncert – og pengeindtjening

durskala – og: Hvad er en akkord

6.3.

Morgensang: Den gamle skærslipper

Først den ene vej

rits rats

m.fl.

At være kulturbærer, kulturformidler og kulturskaber:

find 10 musikeksempler på noget du er ”bærer af” - redefiner en af disse – gruppearbejder

Durskalaen

Gennemgang – og derefter: spil skalaer!

Fremlæggelse af resterende gruppearbejder fra sidst.

Lektier: Læs mus og pæd kap. 6 og 7

Husk: telefonliste

2.3.

Navnesang

go´morgen sol – Bernhard Christensen

Django

Klappe selvkomponerede rytmer

Fremlæggelse af gruppearbejder vedr. musikprogram for 0-3 årige, herunder omskabelse af en aktivitet.

Rytmecircus: Puls, calypso + rytme

                        Puls, gagalop + rytme

snak om studietur

1.3.

forårssang: Det er i dag et vejr

Malela

Samle op på prøveeksamen (eksamen 3. og 4. april)

Repetere nodeværdier – gennemgå udleverede ark, - kræve de sidste indstudering

Klappe rytmer (overhead: egne kompositioner)

Navnesang – Læs og lær til næste gang

Gruppearbejde

Calypsoleg

snak om Seminariekultur

                Studietur

27. 2. 06

Lokale 90

8.20: 4.sem. + KM

8.30:Allan og Bettina

10.10: Dorte, Kristine og Tina

11.40: Maiken og Mette

13.15: Lena

14.25: Hanni, Maria og Lene

Lokale 91

8.20: 7. sem. + HL

8.30: Jackie

9.25: Jesper og Tony

10.40: Nadia, Stten og Lone

13: Gladys og Linette

14.15: Blanca

15.10: Trine

130206

1.      Morgensang

2.      Kulturkanon

3.      Go da hej hop – rammeaktivitet

4.      Pulsleg i rundkreds

5.      Evt. kom og leg en klappeleg

6.      Puls/Rytme – ex.: Lille Peter edderkop

7.      Nodeværdier – Lille P. noteres.

8.      Lektieark om nodeværdier

9.      Hvem er Bernhard Christensen - Knyt 5 nøgleord til den musikpædagogik han repræsenterer

10.  Det 0-3 årige barn

”Se, hva jeg ka – og jeg tør mer!”

060206

Introduktion til linjefaget

Præsentation og organisering af instrumentalundervisning

Forslag til program:

1.      Morgensang (km)

2.      Navneleg i kreds (Helge)

3.      Præsentation af hjemmeopgave: ”Noget om dig og musikken” a la tidligere

Lektier: Skriv en A4 side og mail den til leonhardt@fanonet.dk senest den 11. februar – som bilag (gem som bilag dit navn24s). Alle beskrivelser bliver lagt ind på www.leha.dk (klik højre øverste hjørne på 24S)

4.      og derved introduktion til hjemmesiden

      5.    Hvad står der i bekendtgørelse og studieordning?

      6.    Præsentation af foreløbig planlægning

      7.     Trommeleg. Der mangler et stykke papir leg, dirigentleg, spil som der bliver trampet, hvem styrer rytmen.

 8.     Introdukton til instrumentalundervisningens lyksaligheder

LEKTIER til uge 7

Maybritt, Tanya, Trine og Helle

Spil Tossesang som melodi og som sang med akkorder

Prøv navnesang  som melodi

Rikke, Kirsten og Jette

Spil de tre boogier, start med forårsboogie – og se, hvor meget du når af de andre.

Berit, Birgitte og Søren

Spil selvvalgt sang.

Læg melodi i højre hånd, fyld ud med akkordtoner/strum

I spiller sangen for hinanden næste gang.

Guitar: Begyndere D og A7 øv på de udleverede sange. Fortsættere: Øv på de udleverede noder. (Husk I arbejder selv med guitaren – få de øvede til at stemme guitarer)